Bán hàng trên Tiktok? Tìm hiểu thêm tích hợp của Anchanto tại đây.
Các sản phẩm SaaS mạnh mẽ và có thể mở rộng để nâng cao hoạt động thương mại điện tử và logistics của doanh nghiệp.

Điều khoản sử dụng

Đây là các điều khoản sử dụng chung của trang web, có liên quan khi duyệt www.anchanto.com. Để biết các điều khoản liên quan đến việc tạo và quản lý tài khoản liên quan đến Giải pháp phần mềm do Anchanto cung cấp, vui lòng xem các điều khoản tại Điều khoản sử dụng của Anchanto WMS/OMS

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2021, ANCHANTO PTE. TNHH. và các công ty con của nó đã cập nhật các điều khoản áp dụng cho việc sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp trang web cho bạn tuân theo các điều khoản sử dụng này (“điều khoản”) mà đôi khi chúng tôi có thể cập nhật.

Vui lòng đọc thật kỹ các điều khoản sử dụng không thể thương lượng sau đây (“ điều khoản”) vì việc sử dụng nền tảng của bạn (như được định nghĩa bên dưới) tùy thuộc vào việc bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản sau.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng nền tảng theo bất kỳ cách nào, bạn chấp nhận và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này. Các điều khoản này cấu thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và công ty (như được định nghĩa bên dưới).

Nếu bạn không đồng ý với tất cả hoặc bất kỳ điều khoản nào trong số này, vui lòng không sử dụng hoặc cài đặt nền tảng.

Nếu bạn tiếp tục sử dụng nền tảng này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản này, cùng với chính sách quyền riêng tư (“chính sách quyền riêng tư”) sẽ chi phối mối quan hệ của bạn với chúng tôi.

1. Định nghĩa:

 • “Công ty”; “Chúng ta”; “Chúng tôi”; “Của chúng tôi” có nghĩa là Anchanto Pte. Ltd., một công ty được đăng ký theo luật pháp Singapore, có trụ sở đăng ký tại 30 Raffles Place #12-01, Singapore 048622 và các công ty con.
 • “Nền tảng” có nghĩa là và bao gồm trang web độc quyền của Công ty, cụ thể là www.anchanto.com.
 • “(Các) Khách hàng” có nghĩa là người dùng Nền tảng sử dụng các Tính năng và Dịch vụ do Công ty cung cấp thông qua Nền tảng.
 • “Tính năng” có nghĩa là và bao gồm các tính năng mà Khách hàng có thể sử dụng thông qua Nền tảng.
 • “Dịch vụ” có nghĩa là các dịch vụ được Công ty cung cấp cho Khách hàng thông qua Nền tảng.
 • “Bạn”; “của bạn”; “Người dùng” sẽ bao gồm trong phạm vi của mình những Người dùng truy cập, cài đặt, tải xuống và sử dụng Nền tảng và cũng sẽ bao gồm cả Khách hàng.

2. Phạm vi của Nền tảng Platform:

Nền tảng (Platform) là một Công ty phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS), là chủ sở hữu của hai giải pháp dựa trên SaaS, đó là Anchanto OMS – công cụ hỗ trợ thương mại điện tử đa kênh trực tuyến Hệ thống quản lý kho và hàng tồn kho Anchanto WMS, tạo điều kiện đơn giản hóa phần phụ trợ hoạt động thương mại điện tử cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, người bán, công ty hậu cần bên thứ ba, công ty ô tô, v.v. bằng cách quản lý các khía cạnh quan trọng của hoạt động kinh doanh hậu cần ngoại tuyến và trực tuyến của họ hàng ngày.

Nền tảng của Anchanto đã và đang giúp khách hàng có được quyền kiểm soát, có được khả năng hiển thị toàn diện về toàn bộ hoạt động Thương mại điện tử của họ, ngay từ khi nhận đơn đặt hàng cho đến thực hiện đơn hàng trên toàn lãnh thổ cần thiết.

Mặc dù Nền tảng có thể hiển thị thông tin có thể được lấy từ nhiều nguồn khác nhau nhưng Người dùng hiểu và thừa nhận rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về bản chất của thông tin được hiển thị trên Nền tảng. Bạn hiểu và thừa nhận rằng việc sử dụng Nền tảng là rủi ro của riêng bạn và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng đó.

3. Tài khoản người dùng:

Bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả Nội dung người dùng mà bạn cung cấp trên hoặc thông qua Trang web của chúng tôi. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng:

 • bạn là chủ sở hữu duy nhất và độc quyền của tất cả Nội dung người dùng hoặc bạn có tất cả các quyền, giấy phép, sự đồng ý và bản phát hành cần thiết để cấp cho chúng tôi các quyền đối với Nội dung người dùng đó (như được quy định trong các Điều khoản này);

 • Nội dung Người dùng cũng như việc đăng, tải lên, xuất bản, gửi hoặc truyền Nội dung Người dùng hoặc việc chúng tôi sử dụng Nội dung Người dùng trên, thông qua hoặc bằng Trang web của chúng tôi sẽ không vi phạm, chiếm dụng hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, hoặc quyền công khai hoặc quyền riêng tư hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Chúng tôi không xác nhận hoặc phê duyệt và không chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung người dùng nào. Chúng tôi có thể xóa bất kỳ Nội dung Người dùng nào vào bất kỳ lúc nào (theo quyết định riêng của chúng tôi).

4. Truy cập vào nền tảng:

Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể thu hồi, trên toàn thế giới, không thể chuyển nhượng để sử dụng Trang web của chúng tôi theo các Điều khoản này.

Bạn đồng ý chỉ sử dụng Nền tảng: (i) cho các mục đích được các Điều khoản này cho phép; và (ii) phù hợp với mọi luật, quy định hiện hành hoặc các thông lệ hoặc hướng dẫn được chấp nhận chung. Bạn đồng ý không tham gia vào các hoạt động có thể ảnh hưởng xấu đến việc Công ty hoặc những Người dùng khác sử dụng Nền tảng.

Bạn đồng ý không truy cập (hoặc cố gắng truy cập) Nền tảng bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài thông qua giao diện do Công ty cung cấp. Bạn không được sử dụng bất kỳ liên kết sâu, robot, nhện hoặc thiết bị, chương trình, thuật toán hoặc phương pháp tự động nào khác hoặc bất kỳ quy trình thủ công tương tự hoặc tương đương nào để truy cập, thu thập, sao chép hoặc giám sát bất kỳ phần nào của Nền tảng hoặc sao chép theo bất kỳ cách nào. hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc cách trình bày của Nền tảng, tài liệu hoặc bất kỳ tài sản nào của Công ty, để có được hoặc cố gắng lấy bất kỳ tài liệu, tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cung cấp cụ thể thông qua Nền tảng.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bằng cách truy cập hoặc sử dụng Nền tảng, bạn có thể tiếp xúc với nội dung từ bên thứ ba mà bạn có thể cho là xúc phạm, không đứng đắn hoặc bị phản đối. Công ty từ chối mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh liên quan đến nội dung xúc phạm đó trên Nền tảng.

5.Nội dung có sẵn:

Công ty không đưa ra bất kỳ bảo đảm hoặc đại diện nào cho Dịch vụ có sẵn trên Nền tảng. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý trong bất kỳ trường hợp nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở: mọi vi phạm, sai sót, thiệt hại, gian lận, trình bày sai, tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp, tổn thất kinh doanh trong tương lai, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc thiếu sót thông tin hoặc chi tiết được đăng, hoặc bất kỳ liên kết có thể truy cập hoặc được cung cấp thông qua Nền tảng này. Bạn hiểu rằng khi sử dụng Nền tảng này, bạn có thể gặp phải nội dung có thể không đầy đủ, cũ, gây khó chịu và/hoặc bị phản đối vì bất kỳ lý do gì. Công ty không chịu trách nhiệm về nội dung đó. Chúng tôi có quyền sửa đổi nội dung của Nền tảng bất cứ lúc nào và bạn sẽ được thông báo về bất kỳ sửa đổi nào như vậy qua email. Bạn cũng có thể được thông báo về bất kỳ sửa đổi nào như vậy thông qua cửa sổ bật lên trên Nền tảng. Bạn đồng ý rằng nội dung được sửa đổi đó sẽ ràng buộc bạn và bạn đồng ý tuân theo nội dung đó. Bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bạn sử dụng Dịch vụ được cung cấp thông qua Nền tảng và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm và/hoặc chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng đó.

6. Quảng cáo:

Nền tảng có thể chứa quảng cáo của bên thứ ba. Việc hiển thị các quảng cáo như vậy không ngụ ý sự chứng thực hoặc khuyến nghị của Công ty đối với nhà quảng cáo hoặc người bán có liên quan, các sản phẩm hoặc dịch vụ của Công ty. Bạn được giới thiệu đến nhà quảng cáo hoặc người bán có liên quan để biết tất cả thông tin liên quan đến quảng cáo cũng như các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của quảng cáo đó. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ tương tác nào giữa bạn và bên thứ ba có liên quan và được miễn mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến tương tác đó.

7. Quyền sở hữu tài sản trí tuệ:

Nền tảng và tất cả các quyền bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ tồn tại theo hoặc liên quan đến Nền tảng đều thuộc sở hữu của Công ty và các chi nhánh, công ty con, người cấp phép, v.v. tùy từng trường hợp. Không nội dung nào trong phần này được coi là cấp cho bạn bất kỳ quyền nào đối với quyền sở hữu trí tuệ có trong Nền tảng.

Công ty tôn trọng bản quyền và chúng tôi cấm Người dùng gửi, tải lên, đăng hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc chi tiết nào thông qua Nền tảng vi phạm quyền sở hữu của người hoặc tổ chức khác.

Nếu bạn cho rằng Nền tảng chứa các yếu tố vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong tác phẩm của bạn, vui lòng thông báo ngay cho Công ty. Nếu chúng tôi nhận được bất kỳ thông báo khiếu nại vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nào, chúng tôi có thể xóa tất cả nội dung được cho là vi phạm và/hoặc thực hiện bất kỳ hành động thích hợp nào khác theo quyết định riêng của chúng tôi.

Tất cả tài liệu trên Nền tảng này, bao gồm nhưng không giới hạn ở âm thanh, hình ảnh, ảnh chụp, phần mềm, văn bản, biểu tượng và những thứ tương tự (“Nội dung nền tảng”), đều được bảo vệ bản quyền theo luật bản quyền hoặc bất kỳ luật sở hữu trí tuệ liên quan nào khác. Bạn không thể sử dụng Nội dung nền tảng, ngoại trừ như được chỉ định ở đây.

Có thể có các logo, nhãn hiệu dịch vụ và nhãn hiệu độc quyền được tìm thấy trên Nền tảng cho dù do chúng tôi sở hữu/sử dụng hay không. Bằng cách hiển thị chúng trên Nền tảng, chúng tôi không cấp cho bạn bất kỳ giấy phép nào để sử dụng các logo, nhãn hiệu dịch vụ hoặc nhãn hiệu độc quyền đó. Bất kỳ việc sử dụng trái phép Nội dung Nền tảng nào đều có thể vi phạm luật bản quyền, luật nhãn hiệu, luật về quyền riêng tư và công khai cũng như các đạo luật dân sự và hình sự.

Bạn có thể chọn hoặc chúng tôi có thể mời bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào gửi hoặc bạn có thể gửi hoặc tham gia vào các cuộc trò chuyện, lời chứng thực, blog, ảnh, nội dung, sách trắng, nhận xét, bản tin, đánh giá, xếp hạng về Tính năng và Dịch vụ, bao gồm không giới hạn về cách cải thiện các tính năng của Nền tảng (“Phản hồi”). Bằng cách gửi Phản hồi như vậy, bạn đồng ý rằng việc tiết lộ của bạn là vô cớ, không được yêu cầu và không bị hạn chế và sẽ không đặt Công ty dưới bất kỳ nghĩa vụ ủy thác hoặc nghĩa vụ nào khác để duy trì tính bảo mật của Phản hồi đó và rằng chúng tôi có quyền tự do sử dụng Phản hồi mà không cần thêm bất kỳ khoản bổ sung nào. bồi thường cho bạn và/hoặc tiết lộ thông tin tương tự trên cơ sở không bảo mật hoặc cho bất kỳ ai. Bạn thừa nhận thêm rằng, bằng việc chấp nhận nội dung gửi của bạn, Công ty không từ bỏ bất kỳ quyền nào để sử dụng các ý tưởng tương tự hoặc có liên quan mà Công ty đã biết trước đây hoặc do nhân viên của Công ty phát triển hoặc thu được từ các nguồn khác ngoài bạn.

Trong trường hợp bạn muốn gửi bất kỳ Phản hồi bằng miệng nào hoặc khiếu nại, vui lòng gửi thư tới help@anchanto.com.

8. Bảo mật:

Thông tin bí mật, vì mục đích của các Điều khoản này, có nghĩa là thông tin bao gồm nhưng không giới hạn ở các tính năng, chức năng, quy trình, dữ liệu và thông tin liên quan đến Nền tảng hoặc thông tin khác có tính chất bí mật được một bên tiết lộ cho bên kia theo các điều khoản này. Điều khoản, dưới mọi hình thức (“Thông tin bí mật”). Tuy nhiên, Thông tin bí mật sẽ loại trừ bất kỳ thông tin nào (i) được/đã được biết đến công khai hoặc thuộc phạm vi công cộng; (ii) được bên nhận nhận từ bên thứ ba mà không vi phạm các Điều khoản này; (iii) đã thuộc quyền sở hữu của bên nhận, không có hạn chế về bảo mật, tại thời điểm bên tiết lộ tiết lộ; (iv) được bên tiết lộ cho phép tiết lộ bằng văn bản; (v) được bên nhận phát triển độc lập mà không sử dụng Thông tin bí mật; (vi) được yêu cầu tiết lộ bởi bên nhận theo bất kỳ lệnh hoặc yêu cầu nào từ tòa án, cơ quan hành chính hoặc chính phủ. Bên nhận đồng ý không sử dụng bất kỳ Thông tin bí mật nào cho bất kỳ mục đích nào ngoại trừ trường hợp được nêu trong các Điều khoản này.

Chúng tôi sẽ giữ bí mật mọi thông tin cá nhân được bạn chia sẻ và chỉ sử dụng thông tin đó theo các điều khoản trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

8. Hành vi bị cấm:

Bạn đồng ý không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào sau đây:

Vi phạm pháp luật:

Bạn không được (a) sử dụng Nền tảng cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào hoặc vi phạm bất kỳ luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế nào, (b) vi phạm hoặc khuyến khích người khác vi phạm bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào đối với bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vi phạm, chiếm dụng hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo mật hoặc quyền riêng tư, (c) phá hoại hoặc vô hiệu hóa bất kỳ hệ thống bảo vệ nội dung hoặc công nghệ quản lý quyền kỹ thuật số nào được sử dụng liên quan đến Nội dung nền tảng, (d) phát lại hoặc truyền tải Nền tảng Nội dung, (e) sửa đổi Nền tảng theo bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xóa thông tin nhận dạng, bản quyền hoặc các thông báo độc quyền khác khỏi Nội dung Nền tảng hoặc bằng cách đóng khung, bắt chước hoặc sử dụng các kỹ thuật tương tự.

Gạ gẫm:

Bạn không được sử dụng Nền tảng hoặc bất kỳ thông tin nào được cung cấp thông qua Nền tảng để truyền tải tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mãi, bao gồm thư rác, mô hình đa cấp hoặc bất kỳ hình thức chào mời không được yêu cầu hoặc không mong muốn nào khác.

Gián đoạn:

Bạn không được sử dụng Nền tảng theo bất kỳ cách nào có thể vô hiệu hóa, gây quá tải, làm hỏng hoặc làm suy yếu Nền tảng hoặc cản trở việc sử dụng và tận hưởng Nền tảng của bất kỳ Người dùng nào khác; bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

 • Tải lên hoặc phát tán bất kỳ vi-rút, phần mềm quảng cáo, phần mềm gián điệp, sâu hoặc mã độc hại nào khác.
 • Can thiệp hoặc làm gián đoạn bất kỳ mạng, thiết bị hoặc máy chủ nào được kết nối hoặc sử dụng để cung cấp Nền tảng hoặc vi phạm bất kỳ quy định, chính sách hoặc quy trình nào của bất kỳ mạng, thiết bị hoặc máy chủ nào.
 • Sửa đổi, hợp nhất, tuỳ chỉnh hoặc nâng cấp Nền tảng theo bất kỳ cách nào.
 • Dịch ngược, tháo rời, thiết kế ngược Nền tảng theo bất kỳ cách nào.
Làm hại người khác:

Bạn không được chia sẻ hoặc truyền tải nội dung hoặc thông tin chi tiết có hại, xúc phạm, tục tĩu, lạm dụng, xâm phạm quyền riêng tư, phỉ báng, hận thù hoặc phân biệt đối xử, sai trái hoặc gây hiểu lầm hoặc kích động thực hiện hành vi bất hợp pháp hoặc bạo lực.

Mạo danh hoặc truy cập trái phép:

Bạn sẽ không mạo danh cá nhân hoặc tổ chức khác hoặc xuyên tạc mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức khi sử dụng Nền tảng.

Bạn sẽ không sử dụng hoặc cố gắng sử dụng thông tin của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác, cá nhân hay thông tin khác; và bạn sẽ không cố gắng truy cập trái phép vào Nền tảng hoặc bất kỳ Tài khoản người dùng nào khác bằng cách hack, khai thác mật khẩu hoặc bất kỳ phương tiện nào khác.

Phát triển các dịch vụ cạnh tranh:

Bạn sẽ không sử dụng Nền tảng để phát triển bất kỳ nền tảng, ứng dụng, trang web hoặc sản phẩm cạnh tranh nào tương tự hoặc gần giống với Nền tảng.

Bạn hiểu và thừa nhận rằng nếu bạn thực hiện bất kỳ hành vi bị cấm nào nêu trên và được Công ty thông báo, Công ty có thể chấm dứt quyền sử dụng Nền tảng và Tính năng của bạn cũng như thực hiện bất kỳ hành động khắc phục nào khác mà Công ty cho là phù hợp.

Trong trường hợp bạn là người tiếp nhận bất kỳ nội dung xúc phạm nào hoặc là nạn nhân của bất kỳ hành động nào như vậy của bất kỳ Người dùng nào khác, bạn nên báo cáo nội dung hoặc hành vi đó cho Công ty. Công ty có thể xóa nội dung xúc phạm đó và thực hiện bất kỳ hành động khắc phục nào khác nếu thấy phù hợp.

10. Khuyến mãi, ưu đãi từ công ty:

Đôi khi, chúng tôi có thể khuyến khích Người dùng tham gia vào một số chương trình khuyến mãi, ưu đãi giảm giá, cuộc thi, sự kiện truyền thông xã hội, tư cách thành viên (“Khuyến mãi”) do Công ty phát hành. Những Khuyến mãi này sẽ theo quyết định riêng của chúng tôi. Chương trình khuyến mãi có thể có các điều khoản và điều kiện riêng, bổ sung cho các Điều khoản này. Khuyến mãi không thể được chuyển nhượng hoặc gộp lại. Chúng tôi có thể yêu cầu Người dùng cung cấp thêm thông tin nếu Người dùng muốn tham gia các Chương trình khuyến mãi này.

11. Giao dịch với các tổ chức và cá nhân bên thứ ba:

Bạn đồng ý và thừa nhận rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do giao dịch hoặc tương tác của bạn với các tổ chức và cá nhân bên thứ ba thông qua Nền tảng. Trong trường hợp bạn có tranh chấp với một hoặc nhiều tổ chức hoặc cá nhân bên thứ ba khác, bạn sẽ miễn trừ cho Công ty, cán bộ, nhân viên, đại lý và người kế nhiệm của Công ty khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại, yêu cầu và thiệt hại (thực tế và do hậu quả) của mọi vấn đề. loại hoặc tính chất, được biết hay chưa biết, bị nghi ngờ và không bị nghi ngờ, được tiết lộ và không được tiết lộ, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến các tranh chấp đó và/hoặc Nền tảng.

12. Từ chối bảo hành:

Bạn thừa nhận và đồng ý rõ ràng rằng việc sử dụng nền tảng cũng như các Tính năng và/hoặc dịch vụ được cung cấp thông qua nền tảng này hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro và rằng nền tảng cũng như thông tin trong đó được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” hoặc “có sẵn” mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào. Tất cả các Bảo đảm rõ ràng và ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, các bảo đảm về khả năng bán được, Sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm quyền sở hữu đều được từ chối rõ ràng trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, công ty, cán bộ, giám đốc, nhân viên và Đại lý của công ty từ chối mọi bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến Nền tảng, các tính năng, dịch vụ và việc bạn sử dụng chúng. Công ty không đưa ra bảo đảm hay tuyên bố nào về tính chính xác hoặc đầy đủ của các Tính năng và/hoặc dịch vụ hoặc bất kỳ thông tin nào được cung cấp hoặc Nội dung của nền tảng hoặc dữ liệu được chia sẻ bởi hoặc nội dung của bất kỳ bên thứ ba nào được liên kết với Nền tảng và không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ (I) sai sót, nhầm lẫn, Hoặc nội dung không chính xác, (ii) thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản, dưới bất kỳ hình thức nào, do việc bạn truy cập và sử dụng nền tảng, các Tính năng và dịch vụ, (iii) mọi quyền truy cập hoặc sử dụng trái phép máy chủ của chúng tôiVà/hoặc bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân và/hoặc thông tin tài chính được lưu trữ trong đó, (iv) bất kỳ sự gián đoạn hoặc ngừng truyền đến hoặc từ Nền tảng, (v) mọi lỗi, vi-rút, ngựa trojan hoặc những thứ tương tự có thể được Truyền đến hoặc thông qua nền tảng bởi bất kỳ bên thứ ba nào và/hoặc (vi) bất kỳ Lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung nào hoặc do bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào Phát sinh do việc sử dụng bất kỳ tính năng và/hoặc dịch vụ nào được hiển thị, Đã phân phối hoặc được cung cấp theo cách khác thông qua nền tảng hoặc các tính năng và/hoặc Dịch vụ. Công ty không đảm bảo, xác nhận, đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào được quảng cáo hoặc cung cấp bởi bên thứ ba Thông qua nền tảng hoặc bất kỳ nền tảng siêu liên kết nào hoặc được giới thiệu trong bất kỳ biểu ngữ hoặc quảng cáo nào khác và công ty sẽ không phải là một bên hoặc chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào để theo dõi mọi giao dịch giữa bạn và/hoặc những người dùng khác Và/hoặc người bán hoặc nhà quảng cáo bên thứ ba.

13. Trách nhiệm hữu hạn:

Trong mọi trường hợp, công ty, cán bộ, giám đốc, nhân viên hoặc đại lý của công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc mang tính gương mẫu nào (ngay cả khi công ty đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó), phát sinh từ bất kỳ khía cạnh của việc bạn sử dụng nền tảng hoặc thông tin được cung cấp thông qua nó, bao gồm nhưng không giới hạn liệu các thiệt hại có phát sinh từ việc sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích nền tảng hoặc các tính năng và/hoặc dịch vụ hay không, từ việc không thể sử dụng nền tảng hoặc các tính năng và/hoặc dịch vụ , hoặc sự gián đoạn, đình chỉ, sửa đổi, thay đổi hoặc chấm dứt nền tảng hoặc các tính năng và/hoặc dịch vụ được cung cấp thông qua nền tảng đó. Giới hạn trách nhiệm pháp lý đó cũng sẽ được áp dụng đối với các thiệt hại phát sinh do các dịch vụ khác được cung cấp thông qua hoặc được quảng cáo liên quan đến nền tảng hoặc các dịch vụ hoặc bất kỳ liên kết nào trên nền tảng, cũng như vì bất kỳ tính năng hoặc dịch vụ nào, mô tả các tính năng hoặc các dịch vụ nhận được thông qua hoặc được quảng cáo liên quan đến nền tảng hoặc bất kỳ thông tin hoặc liên kết nào trên nền tảng. Những hạn chế này sẽ được áp dụng trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Bạn thừa nhận và đồng ý một cách cụ thể rằng công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về thông tin và nội dung của người dùng và khách hàng hoặc hành vi phỉ báng, xúc phạm hoặc bất hợp pháp của bất kỳ người dùng hoặc khách hàng hoặc bên thứ ba nào và nguy cơ tổn hại hoặc thiệt hại từ những điều đã nói ở trên hoàn toàn phụ thuộc vào Bạn. Nền tảng này được công ty tạo điều kiện, kiểm soát và cung cấp từ các cơ sở ở Singapore. Các giới hạn trách nhiệm pháp lý nêu trên sẽ được áp dụng bất kể mục đích thiết yếu của bất kỳ bảo hành hoặc biện pháp khắc phục có giới hạn nào trong tài liệu này không đạt được mục đích thiết yếu. Trong mọi trường hợp, trách nhiệm pháp lý tổng hợp tối đa của công ty sẽ không vượt quá tổng số tiền mà khách hàng phải trả để sử dụng tính năng và/hoặc dịch vụ thông qua nền tảng dẫn đến khiếu nại đó.

14. Bồi thường:

Bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi và giữ cho chúng tôi không bị tổn hại trước bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến:

 • Các tính năng có sẵn trên Nền tảng;
 • Xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của bên thứ ba.
 • Bất kỳ vi phạm các Điều khoản này.
 • Bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật hiện hành.
 • Bất kỳ giao dịch nào (hiện tại và tiếp theo) giữa bạn và Công ty hoặc bất kỳ nhà quảng cáo bên thứ ba nào.
 • Việc bạn sử dụng và truy cập vào các Tính năng có sẵn trên Nền tảng.
 • Bạn vi phạm các Điều khoản này.
 • Bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ quyền riêng tư hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào.
 • Bạn vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào.

15. Chính sách bảo mật:

Công ty cam kết xử lý một cách có trách nhiệm thông tin và dữ liệu chúng tôi có thể thu thập thông qua Nền tảng tuân thủ Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Vui lòng xem lại Chính sách quyền riêng tư để bạn biết cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi có thể được truy cập từ đây.

16. Chấm dứt hợp đồng:

Công ty có quyền chấm dứt quyền và quyền truy cập của bạn để sử dụng Nền tảng dù có hoặc không có bất kỳ lý do gì. Ngoài ra, quyền truy cập và sử dụng Nền tảng của bạn sẽ tự động chấm dứt khi bạn vi phạm nghiêm trọng các Điều khoản này.

Hiệu lực: Tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo đảm, Giới hạn trách nhiệm pháp lý, Bồi thường và các điều khoản về Thẩm quyền và Luật áp dụng sẽ vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt các Điều khoản này.

17. Điều khoảng khác:

Lựa chọn luật pháp và thẩm quyền:

Các Điều khoản này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Singapore. Việc chấp nhận các Điều khoản sẽ được coi là đã được đưa ra tại Singapore. Mọi tranh chấp phát sinh từ các Điều khoản này sẽ được giải quyết thông qua trọng tài. Quá trình phân xử bằng trọng tài sẽ được tiến hành tại Singapore bằng tiếng Anh, theo Quy tắc của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC) bởi một trọng tài viên duy nhất do Công ty chỉ định và phán quyết được đưa ra theo phán quyết đó sẽ có giá trị ràng buộc đối với các bên. Quy trình giải quyết tranh chấp và trọng tài được đề cập trong Phần này sẽ không cấm Công ty tiếp cận tòa án để có biện pháp giải quyết tạm thời thích hợp.

Không bãi bỏ:

Việc Công ty không yêu cầu hoặc thực thi nghiêm ngặt bất kỳ Điều khoản nào trong số này sẽ không được hiểu là sự từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc quyền nào.

HIệu lực từng phần:

Nếu bất kỳ phần nào trong các Điều khoản này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành theo bất kỳ luật hoặc quy định hoặc quyết định cuối cùng nào của tòa án có thẩm quyền thì điều khoản đó sẽ được coi là có thể tách rời và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại.

Không có mối quan hệ đại lý:

Bạn đồng ý rằng không có mối quan hệ liên doanh, việc làm hoặc đại lý nào tồn tại giữa bạn và Công ty do các Điều khoản này hoặc do việc bạn sử dụng Nền tảng hoặc bất kỳ Tính năng nào của Nền tảng.

Toàn bộ thỏa thuận:

Các Điều khoản này và Chính sách quyền riêng tư cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Công ty liên quan đến vấn đề này và thay thế mọi thông tin liên lạc và/hoặc thỏa thuận trước đó giữa bạn và Công ty liên quan đến vấn đề này.

18. Hồ sơ điện tử:

Tài liệu này là hồ sơ điện tử theo Đạo luật Công nghệ Thông tin năm 2000 và các quy tắc được quy định trong đó nếu áp dụng, cũng như các điều khoản sửa đổi liên quan đến hồ sơ điện tử trong các đạo luật khác nhau được sửa đổi bởi Đạo luật Công nghệ Thông tin năm 2000. Hồ sơ điện tử này được tạo bởi một hệ thống máy tính và không yêu cầu bất kỳ chữ ký vật lý hoặc kỹ thuật số nào.

Tài liệu này được xuất bản theo quy định của Quy tắc 3 (1) của Quy tắc Công nghệ thông tin (Hướng dẫn dành cho người trung gian), năm 2011 yêu cầu xuất bản các quy tắc và quy định, Điều khoản sử dụng để truy cập và sử dụng Nền tảng.

19. Thay đổi về mặt điều khoản:

Chúng tôi có thể cập nhật các Điều khoản này mà không cần thông báo cho bạn. Bạn nên kiểm tra các Điều khoản này một cách thường xuyên để biết những thay đổi được thực hiện đối với nó. Việc bạn tiếp tục sử dụng Nền tảng sau khi thay đổi như vậy sẽ được coi là bạn chấp nhận Điều khoản sửa đổi.

Điều khoản được sửa đổi lần cuối vào ngày 31 tháng 3 năm 2021.


Thỏa thuận cấp độ dịch vụ và hỗ trợ SaaS tiêu chuẩn (SLA)

Khả năng ứng dụng

Chỉ dành cho Sản phẩm & Dịch vụ của Anchanto.

Thời gian hoạt động

99,9%, không bao gồm bảo trì theo lịch trình và ngừng hoạt động theo kế hoạch.

Thời gian hỗ trợ

09:00 đến 18:00 giờ SGT, từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ.

Gửi trường hợp hỗ trợ
 • Thông qua trò chuyện trong Ứng dụng phần mềm.
 • Qua Email – help@anchanto.com
 • Thông qua kênh WhatsApp chính thức của chúng tôi – wa.me/6590906050
 • Thông qua kênh Line chính thức của chúng tôi – lin.ee/oEaWkhI
Trường hợp hỗ trợ – phân loại và hành động
 • Cấp độ 1: KHẨN CẤP

Các vấn đề quan trọng trong kinh doanh đang ảnh hưởng đến các hoạt động quan trọng – ví dụ: Sự cố hệ thống, Không có cách giải quyết hoặc Lỗi nền tảng nghiêm trọng.

 • Xác nhận và phản hồi – 1 giờ
 • Thời gian giải quyết – 16 giờ
 • Cấp độ 2: CAO

Các khía cạnh quan trọng của dịch vụ bị ảnh hưởng tiêu cực – ví dụ: Đơn hàng không khớp, Hàng tồn kho không cập nhật/không khớp, không tạo Hóa đơn, không thể tìm nạp chi tiết vận chuyển, v.v.

 • Xác nhận và phản hồi – 2 giờ
 • Thời gian giải quyết – 3 ngày
 • Cấp độ 3: BÌNH THƯỜNG

Các vấn đề chung liên quan đến một tính năng hoặc một bộ tính năng– Không thể đăng nhập/đồng bộ hóa/tạo danh mục mới, v.v.

 • Xác nhận và phản hồi – 3 giờ
 • Thời gian giải quyết – 5 ngày
Bảo trì theo lịch trình

Thứ Bảy 22:00 đến Chủ Nhật 22:00 SGT

Thủ tục khác

Khi yêu cầu nằm ngoài SLA, khách hàng có thể chuyển yêu cầu bằng cách liên hệ với nhóm Chăm sóc khách hàng thông qua các phương thức liên hệ được quy định tại điểm 4 và yêu cầu chuyển yêu cầu. Sau đó, phiếu sẽ được giao cho Người quản lý báo cáo.

Giới hạn của SLA
 • Phần mềm hoặc dịch vụ không do Anchanto quản lý.
 • Các vấn đề phát sinh từ việc sử dụng Phần mềm theo cách không được thỏa thuận theo các điều khoản của Thỏa thuận.
 • Thực hiện các thay đổi đối với cấu hình không được Anchanto chấp thuận.
 • SLA này cũng không áp dụng nếu Khách hàng vi phạm hợp đồng với Anchanto vì bất kỳ lý do gì (ví dụ: thanh toán phí chậm, sử dụng không đúng cách, vi phạm các điều khoản, v.v.).